İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi Verilmesi

29 Haziran 2021
İkinci El Motorlu Kara Taşıtının ticareti Hakkındaki Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi verilebilmesi için adı geçen yönetmeliğin Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar başlıklı 6. Maddesinin birinci fıkrası ile İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar başlıklı 18.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
 
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a- 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması,
b- Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
c- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;
 
 1. ​On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. En az lise mezunu olması,
 3. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
 4. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
 5. Konkordato ilan etmemiş olması,
 6. Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan İşletmelerde Aranan Şartlar

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

a- İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
b- Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
c- Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
ç- LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
d- Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün alacağı Yetki Belgesi için istenilen belgeler:
 1. Oda Kayıt Belgesi ( Son 3 aya ait, esnaf ve sanâtkar yada tacirin odaya kayıt olduğu tarihi ve NACE konudu gösteren kayıt belgesi )
 2. Vergi Levhası Fotokopisi
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge “13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden (İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili Oda kaydı ya da vergi kaydı bulunan) gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi  başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.”
 5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 6. İflas ve Konkordato İlan Edilmediğine Dair Belge (Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olanlar için  Ticaret ve Sanayi Odasından, Esnaf odalarına kayıtlı olanlar için Adliyeden alınacak)
 7. Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı)
 8. İlgili Kurumdan alınacak imar durumunun ticari alan olduğunu gösteren belge
 9. Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğü ( en az 100 metrekare) olduğunu gösteren belge
 10. Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olduğunu gösteren belge
 11. İlgili Kurumdan alınacak trafiğe engel yoktur yazısı
​​
Yetki Belgesi İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Sistem üzerinden yapılmayan başvuralar kabul edilmeyecektir. Yetki Belgesi başvurusunda herhangi bir ücret alınmamaktadır. https://ietts.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kullanım klavuzu için Tıklayınız