Taşınmaz Ticareti İçin Yetki Belgesi Verilmesi

12 Kasım 2019
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
05.06.2018 Tarih ve 30442 Sayılı Resmi Gazete

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5  
  1. Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.
  2. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.
  3. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.
  4. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
  5. Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.
Taşınmaz Ticareri Bilgi Sistemine Yüklenecek Belgeler
  1. Oda kayıt belgesi ( son 3 aya ait, esnaf ve sanâtkar yada tacirin odaya kayıt olduğu tarihi ve NACE konudu gösteren kayıt belgesi )
  2. Mesleki yeterlilik belgesi ( Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ şartı aranmaz.)

Taşınmaz Ticareti Başvuru Adresi: https://ttbs.gtb.gov.tr/​

​Kullanım klavuzu için Tıklayınız